HSRS aktuálně

HSRS aktuálně
Okres Sokolov
Charakteristika okresu
Cíle HSRS
Stanovy HSRS
Předsednictvo HSRS
Výkonný výbor
Členská základna
Vaše názory Komise Kalendář akcí Kalendář akcí Fotogalerie

 

Dne 25. ledna 2021 od 13.00 hod. v Sokolově se bude konat Sněm HSRS.

Program jednání:

 1. Zahájení Sněmu a uvítání účastníků
 2. Schválení programu jednání Sněmu
 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
 4. Kontrola usnesení z minulého Sněmu
 5. Zpráva o činnosti HSRS za rok 2020
 6. Zpráva o hospodaření HSRS za rok 2020 + návrh rozpočtu na rok 2021
 7. Zpráva Revizního a kontrolního orgánu o kontrole hospodaření HSRS
 8. Návrh na zrušení spolku likvidací
 9. Různé
 10. Schválení usnesení Sněmu

Dne 21. září 2020 se konalo 127. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Informace z uskutečněných jednání
  - jednání RHSD KV kraje
  - jednání meziresortní komise pro řešení ekologických škod - jednání hodnotící komise
  - oborová struktura středních škol + záměr přijímaných uchazečů do oborů
     středního a vyššího odborného vzdělávání pro školní rok 2021/22
  - jednání s ministrem Havlíčkem (memorandum ke Slavkovské dráze)
 3. Finanční situace HSRS k 31.8.2020
 4. Různé"Dotace MMR na demolice budov"Zasedal Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska

V pondělí 27. ledna 2020 se v Sokolově uskutečnilo jednání Sněmu Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kde členové rady hodnotili uplynulý rok 2019.

Kromě pravidelných bodů programu (zpráva z kontroly hospodaření, ekonomika, plnění usnesení), byla předložena i zpráva o činnosti za loňský rok. V té byla shrnuta témata, kterými jsme se uplynulý rok zabývali. Asi největším problémem, který se vážně dotýká celého Sokolovska, je postupný útlum těžby a s tím související dopady na náš region. V důsledku útlumu a ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí zaniknou tisíce pracovních míst, což přinese velký ekonomický propad a s tím spojené vážné sociální dopady.

Hospodářská a sociální rada Sokolovska se také proto s veškerou vážností připojila k petiční akci "Vrácení peněz za emisní povolenky zpět do regionů". Je reakcí na neudržitelnou skutečnost, že z našeho kraje každým rokem odejdou do státního rozpočtu miliardy korun formou poplatků za emisní povolenky, aniž by se alespoň část těchto finančních prostředků vrátila zpět do regionu ku prospěchu jeho občanů. Pod tuto petici, která tímto upozorňuje na alarmující stav uhelných regionů Karlovarského a Ústeckého kraje, se od jejího spuštění v únoru minulého roku podařilo nashromáždit nejméně dalších 5000 podpisů. Nicméně, je nutno sesbírat alespoň dalších pět tisíc podpisů, aby byla odpovědnými místy brána vážně. Podpisové archy jsou proto stále k dispozici na zhruba 30 podpisových místech. Petice má také podporu všech senátorů a poslanců z Karlovarského i Ústeckého kraje.

Hospodářská a sociální rada Sokolovska se také aktivně zapojila do práce Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje. Výsledkem práce této platformy je zpracování koncepce (tzv. zásobník projektů), která bude konkretizovat hrozby a příležitosti související s útlumem těžby a navrhovat konkrétní projekty pro řešení s tím souvisejících problémů. Tento "zásobník projektů" bude také podkladovým dokumentem pro jednání "uhelné komise". Ta byla vládou schválena v červenci 2019, aby nejen řešila problematiku útlumu těžby uhlí v ČR, ale také připravila celkovou energetickou koncepci včetně obnovitelných zdrojů či jádra. Jejím úkolem je i příprava scénářů pro varianty krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu útlumu těžby a využití uhlí včetně dopadů na průmysl, strukturu hospodářství, energetiku, životní prostředí, a hlavně analýzu sociálního dopadu na zaměstnanost v uhelných regionech zasažených tímto útlumem. Rychlejší útlum těžby (předpokládá se v období let 2030 - 2035) může nastat například právě kvůli rychle rostoucím cenám emisních povolenek.

Hospodářská a sociální rada Sokolovska dlouhodobě a systematicky věnuje velkou pozornost také programu RE:START, jehož cílem je úspěšné dokončení procesu hospodářské přeměny v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jde například o zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, zlepšení životního prostředí, tvorbu nových pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou vyrovnávající právě útlum těžby hnědého a černého uhlí nebo zajištění revitalizace a resocializace rekultivovaných území po těžbě a podobně. Více informací o programu RE:START naleznete na www.restartregionu.cz.

Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska shrnul také práci svých odborných komisí, zejména v oblasti dopravy a vzdělávání. Dopravní komise se intenzívně zabývá nejen aktuálním vývojem situace v souvislosti s dostavbou dálnice D6, kterou dlouhodobě vnímá jako jeden ze zásadních problémů našeho kraje, ale již několik let vyvíjí velké úsilí o obnovu Slavkovské dráhy (trať č. 144 z Krásného Jezu do Nového Sedla přes Loket).

Sokolovsko patří dlouhodobě mezi strukturálně postižené regiony. To znamená, že se potýká s vyšší nezaměstnaností, nízkou životní úrovní, slabou kupní sílou, nepříznivou kvalifikační strukturou nezaměstnaných (což souvisí s nízkou vzdělanostní strukturou), nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (což souvisí s chybějící vysokou školou v kraji), špatnou dopravní dostupností (v návaznosti na problém chybějícího dálničního napojení), úbytkem obyvatel kraje, chybějícími průmyslovými zónami apod. Nyní k tomu ještě musí čelit problémům, které přináší přicházející útlum těžby uhlí.

Je proto nanejvýš nutné, aby o našich problémech bylo více slyšet i za hranicemi našeho kraje a aby se na nás už nadále nezapomínalo. To je také smyslem existence a práce Hospodářské a sociální rady Sokolovska jako reálné platformy, na níž se scházejí zástupci veřejného i soukromého sektoru, jimž není lhostejná budoucnost našeho domova.


Ing. Luboš Orálek, předseda HSRS


V pondělí 27.ledna 2020 od 13.00 hod. v knihovně ISŠTE Sokolov se bude konat Sněm HSRS.

Program jednání:

 1. Zahájení Sněmu a uvítání účastníků
 2. Schválení programu jednání Sněmu
 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí (mandátová, návrhová)
 4. Kontrola usnesení z minulého Sněmu
 5. Problematika členské základny
 6. Zpráva o činnosti HSRS za rok 2019
 7. Zpráva o hospodaření HSRS za rok 2019 + návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Zpráva Revizního a kontrolního orgánu o kontrole hospodaření HSRS
 9. Zpráva o činnosti odborných komisí
 10. Program RE:START, Hnědouhelná platforma, Uhelná komise
 11. Různé
  a) slovo hostů
  b) diskuze
 12. Schválení usnesení Sněmu

Dne 9. prosince 2019 se konalo 126. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Informace z jednání RHSD KV kraje (krajské Tripartity)
 3. Příprava na Sněm HSRS
 4. Různé

Karlovarský kraj získá jako jediný v Česku pomoc s útlumem těžby z Unie

Karlovarský kraj bude jedním z šesti uhelných regionů v zemích Evropské unie, kterým Evropská komise poskytne technickou pomoc s útlumem těžby a změnou hospodářství. O technickou pomoc se ucházelo celkem 41 regionů, z Česka bude Karlovarský kraj jediný. Karlovarský kraj patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem ke třem regionům, které jsou hospodářsky velmi závislé na těžbě uhlí. Cílem dvouleté mise bude vytvořit podmínky pro přechod regionu na nové zdroje energie, zajištění stabilního zásobování domácností teplem, udržení sociální soudržnosti a vznik nových pracovních míst. Těžba uhlí v Sokolovské pánvi má skončit podle dosavadních plánů asi za 20 let. Jenže zvyšující se ceny emisních povolenek, ale i celkový společenský tlak na útlum využívání fosilních paliv může dobu těžby výrazně zkrátit.

Podle údajů Sokolovské uhelné těžební firma nyní zaměstnává asi 3000 lidí, její dceřiné firmy dalších 1000 a navázané firmy asi 2000 lidí. Počet lidí, které jsou navázané na těžbu a zpracování uhlí v regionu, se tak odhaduje asi na 15 000. Asi třetina obyvatel kraje odebírá teplo z některého ze zdrojů Sokolovské uhelné.

Pro Karlovarský kraj je těžba uhlí nejdůležitějším hospodářských oborem, na HDP kraje se podílí podle údajů SUAS asi deseti procenty. Kraj se ale vyznačuje zaostalostí za jinými regiony. Je zde vyšší nezaměstnanost, aktuálně 2,5 procenta, kraj má nejhorší vzdělanostní strukturu i nejnižší průměrnou mzdu ze všech krajů.


Dne 17. září 2019 se konalo 125. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Informace z jednání meziresortní komise (22.5.2019)
 3. Vznik uhelné komise
 4. Informace z jednání Hnědouhelné platformy
 5. Aktuální informace ve věci vrácení peněz z emisních povolenek zpět do regionů
 6. Informace z jednání RHSD KV kraje
 7. Různé

Návštěva Evropské komise v regionu: Karlovarský kraj si zaslouží prioritní pozornost EU

      Regiony postižené těžbou, v nichž je životní úroveň nižší než v jiných částech Evropy, potřebují přednostní péči ze strany státu i Evropské unie. Během své návštěvy Karlovarského kraje se na tom shodli zástupci Evropské komise s vedením Karlovarského kraje. Proto by se měl náš kraj mimo jiné přihlásit do plánované výzvy pro 42 regionů EU postižených těžbou, která se otevře v létě letošního roku. Z ní by měly jít finance pro 6 vybraných regionů na technickou podporu přípravy projektů řízené restrukturalizace a zmírnění následků plánovaného útlumu těžby hnědého uhlí.

      Zástupci Evropské komise v čele s vedoucím kabinetu místopředsedy EK Jurajem Nociarem se setkali s vedením kraje, představiteli společnosti Sokolovská uhelná, se starostkou Sokolova, předsedou mikroregionu Sokolov - východ a dalšími osobnostmi regionu. Akce se účastnili také lidé z ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a ze společnosti BMW Group, která chystá na Podkrušnohorské výsypce stavbu testovacího centra.

      Náš kraj, jako strukturálně postižený region, se potýká s nejnižší průměrnou mzdou v zemi, nejnižším HDP na obyvatele v ČR, které činí 315 tisíc korun, zatímco v dalším strukturálně postiženém Ústeckém kraji už je to alespoň 345 000 korun na obyvatele. Máme nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Zatímco v ČR je to celkem 24 procent, u nás pouze 11 procent. Na druhou stranu jsme lázeňským krajem, který musí stavět na rozvoji cestovního ruchu. Proto bylo stanoveno 5 strategických projektů, jež by měly situaci pomoci zlepšit, a chceme na ně získat peníze z národních i evropských programů. Byla založena uhelná platforma, která se bude soustředit na čtyři tematické oblasti, ať už je to řízený útlum těžby, věda a výzkum, vzdělávání a tvorba pracovních míst Na Sokolovsku a v okolí je zhruba 6 tisíc lidí zaměstnaných v těžebním průmyslu a navazujících provozech, kterých se útlum těžby dotkne. Proto k němu musí dojít řízeně a za podpory státu i EU.

      Sokolovská uhelná má za sebou celou řadu úspěšně realizovaných projektů rekultivace a revitalizace krajiny, řeší ale také nutnost vzniku nových příležitostí v oblasti, která budou zapotřebí po takzvané dekarbonizaci území. Řízená restrukturalizace a dekarbonizace na Sokolovsku by mohla být pilotním projektem, na kterém by se dalo ukázat, jak se dají řešit koncentrované problémy tohoto území. Bylo by možné zkrátit dobu, která zbývá do ukončení těžby, ale společnost chce, aby kraj dostal nejprve potřebnou pomoc, aby měl prostředky na vznik nových pracovních míst a na řešení toho, co nastane.
      Juraj Nociar z Evropské komise uvedl, že by v nadcházejícím období mělo jít 25 procent prostředků EU, které jsou určeny pro chudší unijní regiony, právě na transformaci oblastí postižených těžbou.

      Představitelé společnosti BMW Group přítomným vysvětlili plánovaný záměr vybudovat do roku 2022 zkušební centrum pro testování technologií autonomního řízení a vozů s alternativními pohony. Centrum počítá s tím, že vznikne až 700 nových pracovních míst, díky projektu se zvýší také poptávka po ubytovacích a stravovacích službách, místní firmy se budou moci zapojit do stavebních prací, údržby a správy areálu. Nemalý přínos pak záměr může mít pro rozvoj vědy a výzkumu a propojení s vysokými školami.

     Zástupci Evropské komise si prohlédli prostor lomu Jiří u Sokolova, zdařilý projekt rekultivace jezera Medard, navštívili mezinárodní letiště v Karlových Varech, aby se seznámili s jeho potenciálem pro budoucí větší využití, a prošli se lázeňským centrem Karlových Varů. Juraj Nociar v závěru setkání poděkoval za zajímavý program, který kraj připravil. Zdůraznil, že kraj i Evropská komise musí společně vymyslet, jak upřednostnit zájmy právě strukturálně postižených regionů. Kraj by proto mohl využít už plánovanou letní výzvu pro 42 regionů EU. Přislíbil také, že Evropská komise vytvoří seznam projektů, které by mohly strukturálně postižené regiony včetně Karlovarského inspirovat a pomoci jim, aby přesně věděly, které záměry mají na úrovni EU šanci na úspěch a získání potřebné finanční pomoci.

Dne 29. dubna 2019 se konalo 124. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:
 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Nová kancelář HSRS (výpověď ze stávajícího nájmu)
 3. Aktuální informace ve věci vrácení peněz z emisních povolenek zpět do regionů
 4. Informace z jednání RHSD KV kraje
 5. Konference (Lepší místo pro život, Budoucnost kraje po ukončení těžby uhlí, Hnědouhelná platforma KV kraje)
 6. Hospodaření HSRS
  a) Úhrada členských příspěvků HSRS na rok 2019
  b) Vypořádání HV za rok 2018
  b) Aktuální finanční situace HSRS
 7. Různé
Petiční akce - "Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů"
PETICE ZA ZÁCHRANU SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ STABILITY
KARLOVARSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE ZDE
Dne 4. února 2019 se konalo 123. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:
 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Volba předsednictva HSRS
 3. Chodovská výzva
 4. RůznéDne 12. listopadu 2018 se konalo 122. jednání Výkonného výboru HSRS.

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání VV HSRS
 2. Informace z jednání krajské Tripartity
 3. RE:START - aktuální informace
 4. Příprava Sněmu HSRS (leden 2019)
 5. Různé


Vláda ČR na svém zasedání dne 4.9.2018 schválila aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje 2018-2019 (dále jen "Akční plán").

Akční plán byl schválen v plném rozsahu a bez připomínek. Zahrnuje 27 opatření, z nichž je 20 označeno jako prioritních.
Zde jeho plné znění včetně vymezení priorit:
Akční plán - plné znění
Akční plán - priority

Součástí usnesení vlády je i úkol pro ministryni pro místní rozvoj (dále jen "MMR") zajistit k 1. lednu 2019 zřízení nové implementační struktury. Úřad zmocněnce vlády bude transformován do výkonného týmu MMR.
Dojde také k posílení role Regionálních stálých konferencí v ÚK, MSK i KVK.
Stávající tým Úřadu zmocněnce je Vám nadále plně k dispozici na současných kontaktních mailech a telefonech. Nové kontaktní údaje platící od 1.1.2019 budou včas zaslány.

V programu, který se snaží pomoci nejvíce postiženým krajům naší republiky, byly dosud spuštěny akce za více než 11 miliard korun.

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj tak mohou získat dotace například na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, na vysokoškolské vzdělávání či na revitalizaci Krušných hor. Zhruba 5 miliard korun bylo zatím uvolněno i na rozvoj dopravní infrastruktury.

"Výzvy jsou určeny pro všechny tři kraje. Jaké bude konečné rozdělení peněz mezi jednotlivé kraje, záleží hlavně na aktivitě subjektů v jednotlivých regionech. Na program RE:START se počítá s celkovou částkou 62 miliard korun, která by měla být vyčerpána postupně do roku 2030," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Souhrnný akční plán nově určuje prioritní opatření z pohledu krajů. Z 27 opatření je 20 označeno jako prioritních. Projekty, které budou tato opatření v roce 2019 naplňovat a jsou součástí dat sebraných pro potřeby tvorby Národního investičního plánu, dosahují celkové výše téměř 10 miliard korun. Pokrývají zejména opatření zaměřená na oblast vzdělávání, zdravotnictví a dopravní infrastruktury.

Bude posílena i role krajů prostřednictvím regionálních stálých konferencí pro konzultace s partnery a příjemci přímo v regionech. Noví pracovníci by tak mj. podporovali přípravu konkrétních strategických projektů naplňujících schválená opatření Souhrnného akčního plánu, jejichž gestorem je kraj, poskytovali podporu dostatečnou metodickou podporu městům, obcím a případně dalším subjektům.

Na podzim se města a obce dočkají nového programu na řešení brownfieldů s nepodnikatelskému využití, pokračovat bude také program Demolice, Ministerstvo průmyslu plánuje vypsání výzev pro podnikatele na podporu technologií a podnikatelských nemovitostí. Zhruba 800 milionů korun postupně rozdělí Technologická agentura ČR mezi výzkumné organizace a podnikatelské subjekty. Velmi intenzivně se také pracuje na programu Resocializace území po těžbě. Strategické projekty realizované v rámci strategie RE:START se stanou součástí připravovaného Národního investičního plánu.

"Vláda potvrdila, že ji záleží na tom, aby pokračoval proces přeměny strukturálně postižených krajů a za to jsem moc rád," uvedl vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

Proces restrukturalizace je dlouhodobý. Podařilo se připravit program Revitalizace Krušných hor a také program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V prvně jmenovaném byla na projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji přidělena dotace v souhrnné výši cca 135 milionů korun v letech 2017 a 2018 a z programu Program rozvoje a venkova dále cca 59,9 milionů korun. V druhém dotačním programu se podařilo v letech 2016-2018 realizovat na území Ústeckého kraje projekty za cca 83 milionů korun, na území Moravskoslezského kraje za cca 34 milionů korun a na území Karlovarského kraje za cca 13 milionů korun.


Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského

S potěšením oznamujeme, že Akční plán byl na jednání vlády ČR dne 10. července 2017 schválen. Akční plán byl schválen jako celek, bylo podpořeno 65 opatření, které přispějí k iniciaci hospodářské restrukturalizace všech tří krajů.
V této chvíli bude zahájen proces implementace 1. Akčního plánu a zároveň budou realizovány úvodní kroky k jeho první aktualizaci, které příští rok vyústí v přijetí 2. Akčního plánu. Proces implementace 1. Akčního plánu i příprava 2. Akčního plánu bude koordinována Úřadem zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Pokrok v realizaci projektu RE:START, včetně informací k dílčím procesům implementace či přípravě nových konkrétních opatření, je možné sledovat na www.restartregionu.cz, kde budou průběžně uveřejňovány i novinky s touto tématikou související.

V případě Vašich dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Úřad vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj - Bc. Karel Tichý, DiS., karel.tichy@czechinvest.org, tel. 725 588 903.

Usnesení vlády č. 503 z 10.7.2017 - zde
Priority HSRS

 1. Průmysl a podnikání
  - podporovat vybudování strategické průmyslové zóny na Sokolovsku,
  - podporovat rozvoj firem působících v regionu,
  - rozvíjet spolupráci HSRS s Karlovarským krajem, i prostřednictvím účasti v RHSD KV kraje,
  - podpora tvorby nových pracovních míst s ohledem na strategii rozvoje regionu,
  - řešit dopravní infrastrukturu, a to zejména v návaznosti na zkvalitnění dostupnosti průmyslových zón (viz. konkrétněji v prioritě Doprava),
  - řešit sladění potřeb trhu práce se vzděláváním (viz. konkrétněji v prioritě Vzdělávání),
  - podporovat rozvoj cestovního ruchu na Sokolovsku.
 2. Doprava
  - důsledně požadovat dostavbu strategické dopravní infrastruktury kraje -rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Prahy,
  - dokončení stavby Západního obchvatu Sokolova (III.etapa),
  - zprovoznění Slavkovské dráhy jako významné spojnice důležité pro základní dopravní obslužnost, rozvoj podnikání a turistický ruch v regionu,
  - zlepšování základní dopravní obslužnosti v regionu včetně návaznosti spojů jednotlivých druhů dopravy,
  - rozvoj dopravní infrastruktury v návaznosti na vznik nových podnikatelských aktivit v regionu, zejména průmyslových zón,
  - parkoviště systému P + R (zaparkuj a jeď) u uzlů veřejné dopravy,
  - řešení problematiky parkování zejména ve městech.
 3. Vzdělávání
  - věnovat se otázce nedostatku kvalifikované pracovní síly, a to jak ve smyslu vyvíjení tlaku na změnu legislativy, tak ve smyslu využívání dotačních titulů pro zlepšení stavu nabídky a poptávky na pracovním trhu,
  - podpora zvýšení kvality výuky a přiblížení výuky k praxi,
  - motivovat vysokoškolsky vzdělané lidí k jejich setrvání v regionech, kde je nedostatečná vzdělanostní úroveň,
  - podpora aktivit směřujících ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání (výstavy škol, veletrhy zaměstnavatelů, exkurze, stáže, …),
  - podpora učňovského vzdělávání.
 4. Zdravotnictví
  - podpořit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v regionu,
  - podpora dalšího rozvoje Nemocnice v Sokolově.
 5. Energetika
  - sledovat tvorbu materiálu Státní energetická koncepce, sledovat surovinovou politiku, připomínkovat a případně oponovat předložené návrhy,
  - řešit problematiku ekologických limitů, novela Státní energetické politiky,
  - sledovat novelu Horního zákona,
  - monitorovat snahy o zvýšení úhrad za těžbu nerostných surovin, zabránit negativním dopadům na region,
  - podílet se na řešení budoucího zásobování Sokolovska teplem.
 6. Kompenzace regionu
  - podílet se na dopracování materiálu Strategie rozvoje regionu Severozápad pro roky 2013-2020.
 7. Rekultivace a revitalizace
  - naplňování UV č. 743/2013 k dočerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod (tzv. 15 mld. Kč),
  - pokračovat v revitalizaci krajiny zahájené ve vazbě na UV č. 50/2002 a 189/2002 podle schválené Koncepce řešení ekologických škod,
  - podílet se na aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod.
 8. Spolupráce s vládním zmocněncem
  pro řešení problémů revitalizace Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, snaha o rozšíření působnosti vládního zmocněnce i na Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj se zařadil mezi strukturálně postižené regiony

Karlovarský kraj byl zařazen mezi tzv. strukturálně postižené regiony. Rozhodla o tom Vláda ČR na svém výjezdním zasedání v Ústí nad Labem dne 19. října 2015. Statut, který přináší významnější pozornost, postavení i finanční pomoc z centra, dosud patřil jen Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. Do Karlovarského kraje se také rozšiřuje působnost vládního zmocněnce pro hospodářsky slabé regiony Jiřího Ciencialy, jehož regionální zástupkyní v Karlovarském kraji byla jmenována paní Gabriela Nekolová.

Jedním z prvních kroků bude příprava Strategie hospodářské restrukturalizace všech tří zaostávajících regionů, aby se v oblasti životní úrovně, zaměstnanosti a celkové konkurenceschopnosti postupně dotáhly na průměr v České republice. Strategii do jara příštího roku pro vládu připraví meziresortní tým spolu s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou.

Zařazení kraje mezi strukturálně postižené regiony je zlomovým rozhodnutím, které by díky konkrétnímu námi navrhovanému souboru opatření mělo přinést mimo jiné posílení vzdělanosti, růst průměrných platů a zastavení vylidňování kraje.

Všechny tři kraje už několik měsíců spolupracují při sestavování seznamu námětů vhodných k zařazení do chystané strategie. Karlovarský navrhl jako problémové priority, s nimiž není schopen se vypořádat sám, například zřízení veřejné vysoké školy spojené s pracovištěm pro výzkum a vývoj v oblasti balneologie a lázeňství.

Klíčový bude také přístup státu k urychlení dostavby rychlostní silnice R6 do roku 2025, k zásadní modernizaci podkrušnohorské silniční tepny Ostrov - Chomutov a k rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na karlovarském mezinárodním letišti. Velký důraz kraj klade na přípravu průmyslové zóny na Sokolovsku a na komplexní rekonstrukci silnic v regionu, jde třeba o spojnici s Kraslickem. Ovlivní to vznik nových pracovních příležitostí, růst vzdělanosti a rozvoj turistiky. Zdejší podnikatelské prostředí by mohl stát povzbudit zavedením proexportních opatření speciálně pro firmy z postižených regionů nebo také umístěním významných státních a výzkumných institucí do Karlovarského kraje.


Krajské instituce spojí síly v řešení nezaměstnanosti

Zástupci klíčových institucí ovlivňujících regionální trh práce dne 25.5.2015 v Karlových Varech podepsali Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje. Podpisem memoranda byla zahájena práce na stěžejním strategickém dokumentu, který by měl v budoucnu vést k podpoře zaměstnanosti a vzdělanosti v regionu. Na jeho přípravě se bude podílet Karlovarský kraj spolu s Radou hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Regionální radou odborových svazů Karlovarského kraje, Hospodářskou a sociální radou Sokolovska a Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Karlových Varech.

Široké regionální partnerství umožní řešit problematiku zaměstnanosti komplexněji a systémověji. "Vysoká nezaměstnanost v Karlovarském kraji nemá jen jednu příčinu, ale je jich celá řada. Proto je potřeba propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací a najít efektivní cestu, která povede k jejímu snížení," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Jednou z oblastí, na kterou se aktéři zaměří je i podpora vzdělanosti. "Díky vzájemné spolupráci se snad konečně povede koordinovat činnosti v této oblasti a ovlivnit školství v tom směru, aby rodiče a děti již na prvních stupních základních škol přemýšleli o to, kam mají směřovat, kde najdou uplatnění. My se jim mezitím pokusíme vytvořit podmínky pro to, aby zůstali u nás v regionu," uvedl předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Josef Ciglanský.

Koordinovaná spolupráce může Karlovarskému kraji mimo jiné pomoci i v efektivnějším využívání evropských prostředků. Signatáři memoranda předpokládají, že k formálnímu založení Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje dojde nejpozději ve třetím čtvrtletí tohoto roku. V budoucnu by se partnerská platforma měla rozrůst i o další aktéry, například zástupce měst, vysokých a středních škol či neziskového sektoru. 

Otázky a připomínky: webmaster@hsrs.cz 
Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE5.