Komise

HSRS aktuálně
Okres Sokolov
Charakteristika okresu
Cíle HSRS
Stanovy HSRS
Předsednictvo HSRS
Výkonný výbor
Členská základna
Vaše názory Komise
Kalendář akcí Kalendář akcí Fotogalerie
  

Odborné komise
při
Hospodářské a sociální radě Sokolovska


Komise pro rozvoj podnikání a lidské zdroje

Předseda : Mgr. Pavel Janus (ISŠTE)
Členové : ppí. Pašava, Mgr. Kříž (KHK Karlovarského kraje), Ing. Temňáková (Gymnázium a SOŠ Chodov), Ing. Jedlička (Obec Staré sedlo)
 
Stěžejní témata pro práci komise :
-věnovat se otázce nedostatku kvalifikované pracovní síly, a to jak ve smyslu vyvíjení tlaku na změnu legislativy, tak ve smyslu využívání dotačních titulů pro zlepšení stavu nabídky a poptávky na pracovním trhu
-motivovat vysokoškolsky vzdělané lidí k jejich setrvání v regionech, kde je nedostatečná vzdělanostní úroveň
-podpora aktivit směřujících ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání (výstavy škol, veletrhy zaměstnavatelů, exkurze, stáže, …)
-stav volných míst na středních odborných školách v KV kraji a tendence - vývoj zájmu o technické a další odborné vzdělávání s dopadem na potřeby zaměstnavatelů, stav podmínek přijímacího řízení pro oblast středního školství (maturitní obory)
-stav vzdělávání v Karlovarském kraji (problematika oborové struktury v kraji, klesající stav žáků v technických, resp. řemeslných oborech, strategie rozvoje lidských zdrojů v KV kraji, podpora zájmu o vzdělávání na míru zaměstnavatelům)
-potřeby zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a jejich stanoviska k podmínkám spolupráce škol (problematika nedostatků vědomostí a dovedností žáků studujících technické obory, nízká informovanost o potřebách zaměstnavatelů, nedostatky absolventů vstupujících na trh práce, nízká provázanosti výuky s praxí)
-spolupráce na projektech:
  - "Merkur - zlepšování podmínek pro výuku technických oborů" (ISŠTE Sokolov, HSRS partnerem), - "Správná volba oboru - začátek dobré kariéry" (BIT CZ, RHK Poohří), - "Vzdělávejte se" (úřady práce)
 - "Solární škola - regionální výukové středisko OZE" (ISŠTE, HSRS partnerem)
 - projekt "Jupiter - informační centrum ISŠTE Sokolov" (ISŠTE, HSRS partnerem)
 - projekt "Zelený Kompas" - OHK Cheb
 - projekt "Saturn - podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov (ISŠTE, HSRS)
-nezaměstnanost a její tendence v KV kraji a na Sokolovsku
-zapojení podnikatelů do vzdělávacího procesu a získávání přímých vazeb mezi žákem a zaměstnavatelem

Dopravní komise

Předseda : Robert Koutný
Členové : pp. Fojtík (DUO), p. Čermák (ČOSE-ETI), Ing. Omelka (ČD a.s.), Ing.Mareček (AWT), p. Gazárek (DP K. Vary), Kotilínek (Město Kraslice), Srp (ČD Cargo a.s.), Sokol (Autobusy KV), Ing. Suchan (Autobusy KV).
 
Stěžejní témata pro práci komise :
-dostavba strategické dopravní infrastruktury kraje - rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Prahy
-dokončení stavby Západního obchvatu Sokolova (III.etapa)
-zprovoznění Slavkovské dráhy (trať č. 144 - Krásný Jez - Loket předměstí) jako významné spojnice důležité pro základní dopravní obslužnost, rozvoj podnikání a turistický ruch v regionu vč. nákladní dopravy
-zlepšování základní dopravní obslužnosti v regionu včetně návaznosti spojů jednotlivých druhů dopravy
-rozvoj dopravní infrastruktury v návaznosti na vznik nových podnikatelských aktivit v regionu, zejména průmyslových zón
-parkoviště systému P + R (zaparkuj a jeď) u uzlů veřejné dopravy
-řešení problematiky parkování zejména ve městech
-zřízení logistického centra v železniční stanici Sokolov seřaďovací nádraží
-rozvoj dopravní infrastruktury (např. zřizování nových železničních zastávek)
-základní dopravní obslužnost v regionu (pokrytí regionu linkami veřejné dopravy, návaznost spojů apod.)
-IDOK - rozvoj a zviditelnění integrované dopravy v Karlovarském kraji
-rozvoj nákladní železniční dopravy (včetně udržení současných přeprav, revitalizace a zřizování nových vleček)
-stav silniční sítě v regionu (zejména komunikací nižších kategorií)
-terminál IDS v Sokolově 

Otázky a připomínky: hsrs@volny.cz 
Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE5.