Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

Cíle činnosti HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska vyvíjí zejména iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické, vzdělanostní a sociální úrovně regionu.

Pro realizaci těchto cílů HSRS zejména:

 • předkládá návrhy strategie a koncepce rozvoje regionu
 • předkládá návrhy na efektivní využití finančních prostředků určených na obnovu a rozvoj dopravní infrastruktury regionu a integrované dopravy s důrazem na zlepšení komunikační dosažitelnosti
 • napomáhá vyváženému uspokojování potřeb podnikatelské sféry i zájmu na co největší zaměstnanosti
 • jedná se samosprávnými, krajskými a ústředními orgány o zásadních otázkách vyplývajících z koncepce a programu hospodářského a sociálního rozvoje regionu
 • prosazuje společné zájmy při jednáních se zahraničními a domácími investory v otázkách týkajících se rozvoje regionu
 • podporuje vznik průmyslových zón pro realizaci nových investičních záměrů, jakož i restrukturalizaci průmyslu a tvorbu nových pracovních míst
 • podporuje a prosazuje realizaci programu podpory malého a středního podnikání se státní podporou
 • podporuje přeshraniční spolupráci zejména zaměřenou na rozvoj hospodářských a obchodních aktivit regionu
 • podporuje rozvoj středního a vyššího školství v souladu s potřebami podnikatelské sféry i ostatních zaměstnavatelů regionu s cílem optimalizovat nabídku a poptávku pracovní síly z pohledu vzdělanostní struktury i kvantitativní vyváženosti
 • podporuje a prosazuje realizaci zemědělské výroby s důrazem na finalizaci a zpracování produkce
 • podporuje a prosazuje zemědělskou výrobu s ohledem na ochranu životního prostředí včetně rozvoje agroturistiky
 • podporuje a prosazuje revitalizaci a rekultivaci životního prostředí regionu zasaženého především důlní činností při těžbě hnědého uhlí
 • podporuje a prosazuje racionální zabezpečení a rozvoj zdravotnických služeb a zařízení regionu