Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

Geologie a průmysl okresu

Sokolovsko vždy vynikalo značným přírodním bohatstvím, jehož těžba a zpracování značně ovlivnily celkový charakter regionu a rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví.

Asi bychom marně hledali na mapě České republiky druhou oblast, kde se na tak malém území nalézají prakticky všechny možné druhy těžených surovin. Ať se jedná o rudy barevných kovů (např. cín, wolfram, měď, olovo, zinek, stříbro, bizmut, zlato, železo, aj.), z nichž mnohé ve své době hrály velmi významnou úlohu v dějinách Evropy (stříbro, cín), energetické zdroje v podobě zásob hnědého uhlí, tradiční nerudní suroviny (kaolín, živce, baryt, fluorit, jíly), nerudní suroviny moderních technologií (andaluzit, wollastonit, titanové jíly), uranové rudy nebo dokonce i lokality s výskytem drahých kamenů.

Nelze zapomenout ani na bohatství relativně běžného kamene jako kvalitní suroviny pro stavební průmysl nebo speciální materiály (žuly, čediče, pokrývačské břidlice, hadce a jiné). Těžba těchto surovin, především však hnědého uhlí, zcela změnila ráz krajiny z typicky zemědělské oblasti s rozvinutým obilnářstvím, chmelařstvím, ovocnářstvím a pastevectvím na krajinu výrazně průmyslovou.

Vlastní těžba a zpracování nerostů s sebou nesla řadu doprovodných činností a návazných finálních výrob.

Omezování těžby některých surovin v historickém vývoji znamenalo hledat a postupně zajistit novou obživu pro zdejší obyvatelstvo.

Tak se zde v průběhu času rozvíjí pestrá škála řemesel, manufakturních a později i továrních výrob. Mezi nejtypičtější je možné zařadit cínařství, železářství, chemické výroby v širším slova smyslu, produkci porcelánu a skla, výrobu hudebních nástrojů, textilní průmysl (krajky), strojírenství, aj.

Průmyslový charakter odvíjí ve své podstatě stavební vývoj a vzhled městských center a i jejich okolí. Postupně se objevují v dnešním slova smyslu ekologické problémy, které se nám však v současnosti daří pomalu odstraňovat.

Tuto daň moderní době nám však i dnes zcela vyvažují a pomáhají překonat neopakovatelné kouzelné přírodní scenérie, zákoutí a krásná údolí ve Slavkovském lese a v západní části Krušných hor. Tato místa jsou opravdovou oázou klidu, odpočinku i ukázkou neporušené přírody a mohou tak nenahraditelně sloužit pro zimní i letní rekreaci nejširšího obyvatelstva.