Hospodářská a sociální rada Sokolovska

HSRS považuje za největší problém regionu dopady útlumu těžby uhlí

Hodnocení uplynulého roku měl na programu sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska (HSRS), který se sešel v Sokolově v závěru ledna. Ve zprávě o činnosti za loňský rok byla shrnuta témata, kterými HSRS zabývala. Za největší problémem, který se vážně dotýká celého Sokolovska, je považován postupný útlum těžby a s tím související dopady na region. V důsledku útlumu a ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí zaniknou tisíce pracovních míst, což přinese velký ekonomický propad a s tím spojené vážné sociální problémy.

HSRS se proto s veškerou vážností připojila k petiční akci „Vrácení peněz za emisní povolenky zpět do regionů“. Je reakcí na neudržitelnou skutečnost, že z našeho kraje každým rokem odejdou do státního rozpočtu miliardy korun formou poplatků za emisní povolenky, aniž by se alespoň část těchto finančních prostředků vrátila zpět do regionu ku prospěchu jeho občanů. Pod tuto petici, která tímto upozorňuje na alarmující stav uhelných regionů Karlovarského a Ústeckého kraje, se od jejího spuštění v únoru minulého roku podařilo nashromáždit nejméně dalších 5000 podpisů. Nicméně, je nutno sesbírat alespoň dalších pět tisíc podpisů, aby byla odpovědnými místy brána vážně. Podpisové archy jsou proto stále k dispozici na zhruba 30 podpisových místech. Petice má také podporu všech senátorů a poslanců z Karlovarského i Ústeckého kraje.

HSRS se rovněž aktivně zapojila do práce Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje. Výsledkem práce této platformy je zpracování koncepce (tzv. zásobník projektů), která bude konkretizovat hrozby a příležitosti související s útlumem těžby a navrhovat konkrétní projekty pro řešení s tím souvisejících problémů. Tento „zásobník projektů“ bude také podkladovým dokumentem pro jednání „uhelné komise“. Ta byla vládou schválena v červenci 2019, aby nejen řešila problematiku útlumu těžby uhlí v ČR, ale také připravila celkovou energetickou koncepci včetně obnovitelných zdrojů či jádra. Jejím úkolem je i příprava scénářů pro varianty krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu útlumu těžby a využití uhlí včetně dopadů na průmysl, strukturu hospodářství, energetiku, životní prostředí, a hlavně analýzu sociálního dopadu na zaměstnanost v uhelných regionech zasažených tímto útlumem. Rychlejší útlum těžby (předpokládá se v období let 2030 – 2035) může nastat například právě kvůli rychle rostoucím cenám emisních povolenek.

HSRS dlouhodobě a systematicky věnuje velkou pozornost také programu RE:START, jehož cílem je úspěšné dokončení procesu hospodářské přeměny v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jde například o zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, zlepšení životního prostředí, tvorbu nových pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou vyrovnávající právě útlum těžby hnědého a černého uhlí nebo zajištění revitalizace a resocializace rekultivovaných území po těžbě a podobně. Více informací o programu RE:START naleznete na www.restartregionu.cz.

Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska shrnul i práci svých odborných komisí, zejména v oblasti dopravy a vzdělávání. Dopravní komise se intenzívně zabývá nejen aktuálním vývojem situace v souvislosti s dostavbou dálnice D6, kterou dlouhodobě vnímá jako jeden ze zásadních problémů našeho kraje, ale již několik let vyvíjí velké úsilí o obnovu Slavkovské dráhy (trať č. 144 z Krásného Jezu do Nového Sedla přes Loket).

Sokolovsko patří dlouhodobě mezi strukturálně postižené regiony. To znamená, že se potýká s vyšší nezaměstnaností, nízkou životní úrovní, slabou kupní sílou, nepříznivou kvalifikační strukturou nezaměstnaných (což souvisí s nízkou vzdělanostní strukturou), nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (což souvisí s chybějící vysokou školou v kraji), špatnou dopravní dostupností (v návaznosti na problém chybějícího dálničního napojení), úbytkem obyvatel kraje, chybějícími průmyslovými zónami apod. Nyní k tomu ještě musí čelit problémům, které přináší přicházející útlum těžby uhlí.

Je proto nanejvýš nutné, aby o našich problémech bylo více slyšet i za hranicemi našeho kraje a aby se na nás už nadále nezapomínalo. To je také smyslem existence a práce Hospodářské a sociální rady Sokolovska jako reálné platformy, na níž se scházejí zástupci veřejného i soukromého sektoru, jimž není lhostejná budoucnost našeho domova.

autor: Ing. Luboš Orálek, předseda HSRS 10.2.2020
www.sokolov.cz