Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

CHARAKTERISTIKA SOKOLOVSKA

Zvláštnostem Sokolovska

Sokolovsko je svou výše popsanou historicky ovlivněnou vývojovou charakteristikou sídelního útvaru značně specifické, a to nejenom v rámci Karlovarského kraje.

Svou obecnou problematikou se blíží spíše Mostecku a Chomutovsku, kde také finanční prostředky vzniklé z prodeje těžby hnědého uhlí a výroby elektřiny odcházely, aniž by se v náležitém objemu vracely k nápravě negativních dopadů na obyvatelstvo a krajinu.

Jedná se nejenom o dopady ekologické (potřeba intenzivnějších rekultivací po důlní činnosti), ale i zdravotní, vzdělanostní a urbanistické. Rovněž útlum hnědouhelného hornictví má svůj nedobrý vliv na celkovou zaměstnanost v mikroregionu a nesporně ve svém důsledku nese potřebu postupné restrukturalizace průmyslové základny Sokolovska s důrazem na rozvoj služeb, rekreační turistiky a podobných především neprůmyslových aktivit.